Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

4181 75e2
6714 dfcc
Reposted fromAmericanlover Americanlover
6708 26c6
Reposted fromAmericanlover Americanlover
5666 38ba
Reposted frombrumous brumous viaAmericanlover Americanlover
1325 0274
Reposted frombrumous brumous viaAmericanlover Americanlover
podstawa
podstawa
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat viaSTWRSK STWRSK
podstawa

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted fromextract extract viaSTWRSK STWRSK
4118 9ab6
Reposted fromzi zi viasadporn sadporn
podstawa
2901 10ea
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viasadporn sadporn
podstawa
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viasadporn sadporn
2782 7cde 500
Reposted frombrumous brumous viasadporn sadporn

September 18 2017

podstawa

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viawecouldbeclose wecouldbeclose
1526 60a7
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
podstawa
Reposted frombluuu bluuu
podstawa
0246 16d3
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viagdziejestola gdziejestola
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viagdziejestola gdziejestola
podstawa
3629 e2e6
Reposted fromobliviate obliviate viawassupbruh wassupbruh
podstawa
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viawassupbruh wassupbruh
podstawa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl